Подобряване на политиките и нормативната рамка в сферата на телемедицината -

Български Клъстер за дигитални решения иновации в здравеопазването, реализира проект за създаване на модел за внедряване на телемедицината в българското здравеопазване. 

Реалността на 2020 г. и предизвикателствата, които възникнаха по време на пандемията с COVID-19, повдигат въпроса какво е бъдещето на здравеопазването. Въпреки значителните усилия, пандемията оказва огромен натиск върху системите на здравеопазване по света, като застраши качеството на грижите за пациентите. Сред решенията на тези предизвикателства е именно телемедицинатакоято позволява създаването на комплексни проследяващи медицински грижи, водеши до ефективна превенция, диагностика и персонализаран подход на лечение и проследяване на пациенти.

В резултат на пандемията използването на виртуални грижи и телемедицина се утвърди като основен компонент за предоставяне на качествена и достъпна здравна помощ. Управлението на здравната система в Европа ще продължи да инвестира и да преосмисля здравните системи, за да гарантира, че телемедицината и другите дигитални здравни технологии са подобрени и адаптирани към нововъзникващите разпоредби и постоянно променящото се търсене от страна на пациентите.

В синхрон със своята мисия за устойчива и ефективна здравна система, основана да данни и технологии, Клъстера реализира проект за изграждане на цялостен модел за внедряване на телемедицината в България, включително обучителна програма и застъпническа кампания.

Проектът се фокусира върху даването на препоръки и решения за развитието на нормативната рамка и прилагането на държавните политики, свързани с активното въвеждане на телемедицината в българското здравеопазване и си поставя три големи цели:

1. Подобряване на регулаторната рамка и нормативната уредба в сектора на здравеопазването с фокус върху телемедицината чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса

2. Повишаването на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса при създаването, мониторинга и въвеждане на телемедицината като метод за повишаване на достъпа и качеството на здравеопазването.

3. Постигане на механизъм за открито и отговорно създаване на политики и законодателство в сектора на здравеопазването относно телемедицината, насочено към нуждите и потребностите на пациентите.

Проектът реализира следните дейности:

✔️Дейност 1. Проучване и анализ на нормативната уредба и оценка на ползите и въздействието от внедряването на телемедицината, която ще бъде реализирана чрез: 1️⃣Проучване и анализ на действащата европейска и национална нормативна уредба в сферата на телемедицината; 2️⃣Изследване на ползите и ефектите от внедряването на телемедицината.

✅Свалете „Проучване и анализ на действащата европейска и национална нормативна уредба в сферата на телемедицината“

Свалете „Доклад от изследване на ползите и ефектите от внедряването на телемедицината в България“

✔️Дейност 2. Разработване на модел с препоръки за въвеждане на телемедицината в българското здравеопазване, чрез: 1️⃣Провеждане на 2 фокус групи за обсъждане на възможностите за интегриране на телемедицината в българското здравеопазване; 2️⃣Разработване на модел за въвеждане на телемедицината в българското здравеопазване

☑️Свалете „Модел за внедряване на телемедицината в българското здравеопазване“, съдържащ конкетни препеоръки

☑️Първи доклад от фокус група за обсъждане на възможностите за интегриране на телемедицината в българското здравеопазване

☑️Втори доклад от фокус група за обсъждане на възможностите за интегриране на телемедицината в българското здравеопазване

✔️Дейност 3. Застъпническа кампания за въвеждането на телемедицината в България чрез: 1️⃣Провеждане на семинар с представители на държавния, неправителствения, правителствения и здравния сектор по теми, свързани с телемедицината като част от дигиталното здравеопазване; 2️⃣Извършване на социологическо проучване за идентифициране на нуждите от обучение за развитие на умения по телемедицина сред студенти и лекари; 3️⃣Разработване на примерна обучителна програма по телемедицина за студенти по медицина и представянето й пред представители на МОН и медицинските университети в България.

☑️Свалете „Социологическо проучване за идентифициране на нуждите от обучение за развитие на умения по телемедицина сред студенти и лекари

☑️Свалете „Примерна обучителна програма по телемедицина за студенти по медицина“

✔️Дейност 4. Информационни дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на въвеждане на телемедицината в българското здравеопазване чрез: 1️⃣Провеждане на информационна кампания в социални медии за популяризиране на ползите от въвеждането на телемедицината; 2️⃣Провеждане на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта.

Като краен резултат от изпълнението на проекта е постигнато широко разбиране и подкрепа сред представителите на целевите групи относно конкретните нужди на здравеопазването, които се решават с въвеждането на телемедицината като метод за ефективно предоставяне на здравни услуги на населението.


Проект „Подобряване на политиките и нормативната рамка в сферата на телемедицината“ е финансиран от процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), Европейски Социален Фонд на Европейския съюз.

Стойност на проекта: обща стойност 59 940 лева, от които 50 949 лева европейско финансиране и 8 991 лева национално съфинансиране.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.