DIGI4Care: Digital Medical technologies reshaping the DR Healthcare systems throughout the patient journeys from prevention to rehabilitation -

DIGI4Care – Трансформиране на пътя на пациента чрез дигитални иновации в здравеопазването в Дунавския регион

DIGI4Care е нова инициатива на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (Програма за Дунавския регион), която има за цел да предефинра пътя  на пациента чрез иновации и сътрудничество, посредством тестване, валидиране и стратегическо интегриране на дигитални решения и изкуствен интелект (ИИ).

Чрез насърчаване на сътрудничеството, споделянето на знания и капацитета за иновации, проектът има за цел да преодолее дигиталното разделение между различните държави-членки на Европейския съюз, както и страните извън ЕС в Дунавския регион.

Leading Institution: Център за обучение по здравен мениджмънт, Semmelweis University – Унгария

Бюджет: 2.3 милиона евро | Продължителност : 2.5 години

Партньорство: 12 организации от 8 страни – Словакия, Чехия, Унгария, Австрия, България, Босна и Херцеговина, Румъния, Украйна

Таргетирани заболявания: диабет, сърдечно-съдови заболявания, Алцхаймер, деменция и други когнитивни разстройства

Очаквани резултати: интегриран модел на здравни грижи, опосредстват от технологиите и план за дейтвие

Осигуряване на ефективна интеграция на дигиталните технологии в здравеопазването

Освен въвеждането на нови технологии, DIGI4Care се фокусира върху оценката на осъществимостта, ползите и добавената стойност от интегрирането на дигиталните технологии в здравеопазването, като взема под внимание оценка на здравите технологиите, модели на финансиране, управление на данни, етични съображения и развитие на уменията на работещите в сектора. Този подход гарантира, че дигиталните решения са ефективно интегрирани в клиничната практика и че специалистите в здравеопазването имат необходимите умения, за да ги прилагат успешно.

От превенция към рехабилитация: пилотиране на дигитални решения за социално значими заболявания

Четири пилотни проекта ще бъдат изпълнени и оценени съвместно и ще се фокусират върху въвеждането на дигитални технологии за социално значими заболявания като диабет, сърдечно-съдови заболявания, Алцхаймер, деменция и други когнитивни разстройства. DIGI4Care използва силата на технологиите, за да подобри качеството на здравните услуги и резултатите по пътя на пациента – от профилактика, скрининг и първична помощ до палиативни грижи.

Осигуряване на дъггосрочен успех на базата на цялостна дигитална рамка

Проектът също така включва разработването на дигитално активен интегриран модел за здравна грижа и конкретни планове за действие за улесняване на безпроблемното интегриране на дигиталните технологии по пътя на пациента. Тези усилия ще бъдат подкрепени от дигитална платформа насърчаваща непрекъснатото споделяне на знания и интегрирането на дигитални здравни технологии. В допълнение, валидиран модел за управление на данни ще гарантира сравнимост на резултатите и ще улеснява бъдещото сътрудничество, докато специален dashboard ще позволява вземане на решения, базирани на данни, за обществено въвеждане на конкретни технологични решения.

Обучние и овластяване: инструменти за устойчиво подобряване на уменията в здравеопазването 

В допълнение, DIGI4Care създава цялостен инструментариум за обучение и университетски обучители програми, за да гарантира, че специалистите в здравеопазването имат съвременни умения за използване на дигиталните технологии. Чрез семинари в различни региони и разработването на образователни материали, DIGI4Care цели да повиши осведомеността сред медицинските специалистите и да им предостави необходимите умения за ефективно прилагане на дигитални решения в техните практики. Този холистичен подход, както и формулирането на препоръки за държавни политики, насърчават широката подкрепа за дигиталните технологии в здравеопазването.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.