HomeCategory

Проекти

https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2024/04/20-640x480.jpg

DIGI4Care – Трансформиране на пътя на пациента чрез дигитални иновации в здравеопазването в Дунавския регион

DIGI4Care е нова инициатива на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (Програма за Дунавския регион), която има за цел да предефинра пътя  на пациента чрез иновации и сътрудничество, посредством тестване, валидиране и стратегическо интегриране на дигитални решения и изкуствен интелект (ИИ).

Чрез насърчаване на сътрудничеството, споделянето на знания и капацитета за иновации, проектът има за цел да преодолее дигиталното разделение между различните държави-членки на Европейския съюз, както и страните извън ЕС в Дунавския регион.

Leading Institution: Център за обучение по здравен мениджмънт, Semmelweis University – Унгария

Бюджет: 2.3 милиона евро | Продължителност : 2.5 години

Партньорство: 12 организации от 8 страни – Словакия, Чехия, Унгария, Австрия, България, Босна и Херцеговина, Румъния, Украйна

Таргетирани заболявания: диабет, сърдечно-съдови заболявания, Алцхаймер, деменция и други когнитивни разстройства

Очаквани резултати: интегриран модел на здравни грижи, опосредстват от технологиите и план за дейтвие

Осигуряване на ефективна интеграция на дигиталните технологии в здравеопазването

Освен въвеждането на нови технологии, DIGI4Care се фокусира върху оценката на осъществимостта, ползите и добавената стойност от интегрирането на дигиталните технологии в здравеопазването, като взема под внимание оценка на здравите технологиите, модели на финансиране, управление на данни, етични съображения и развитие на уменията на работещите в сектора. Този подход гарантира, че дигиталните решения са ефективно интегрирани в клиничната практика и че специалистите в здравеопазването имат необходимите умения, за да ги прилагат успешно.

От превенция към рехабилитация: пилотиране на дигитални решения за социално значими заболявания

Четири пилотни проекта ще бъдат изпълнени и оценени съвместно и ще се фокусират върху въвеждането на дигитални технологии за социално значими заболявания като диабет, сърдечно-съдови заболявания, Алцхаймер, деменция и други когнитивни разстройства. DIGI4Care използва силата на технологиите, за да подобри качеството на здравните услуги и резултатите по пътя на пациента – от профилактика, скрининг и първична помощ до палиативни грижи.

Осигуряване на дъггосрочен успех на базата на цялостна дигитална рамка

Проектът също така включва разработването на дигитално активен интегриран модел за здравна грижа и конкретни планове за действие за улесняване на безпроблемното интегриране на дигиталните технологии по пътя на пациента. Тези усилия ще бъдат подкрепени от дигитална платформа насърчаваща непрекъснатото споделяне на знания и интегрирането на дигитални здравни технологии. В допълнение, валидиран модел за управление на данни ще гарантира сравнимост на резултатите и ще улеснява бъдещото сътрудничество, докато специален dashboard ще позволява вземане на решения, базирани на данни, за обществено въвеждане на конкретни технологични решения.

Обучние и овластяване: инструменти за устойчиво подобряване на уменията в здравеопазването 

В допълнение, DIGI4Care създава цялостен инструментариум за обучение и университетски обучители програми, за да гарантира, че специалистите в здравеопазването имат съвременни умения за използване на дигиталните технологии. Чрез семинари в различни региони и разработването на образователни материали, DIGI4Care цели да повиши осведомеността сред медицинските специалистите и да им предостави необходимите умения за ефективно прилагане на дигитални решения в техните практики. Този холистичен подход, както и формулирането на препоръки за държавни политики, насърчават широката подкрепа за дигиталните технологии в здравеопазването.

https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/04/news_telemedicine.jpg
Български Клъстер за дигитални решения иновации в здравеопазването, реализира проект за създаване на модел за внедряване на телемедицината в българското здравеопазване. 

Реалността на 2020 г. и предизвикателствата, които възникнаха по време на пандемията с COVID-19, повдигат въпроса какво е бъдещето на здравеопазването. Въпреки значителните усилия, пандемията оказва огромен натиск върху системите на здравеопазване по света, като застраши качеството на грижите за пациентите. Сред решенията на тези предизвикателства е именно телемедицинатакоято позволява създаването на комплексни проследяващи медицински грижи, водеши до ефективна превенция, диагностика и персонализаран подход на лечение и проследяване на пациенти.

В резултат на пандемията използването на виртуални грижи и телемедицина се утвърди като основен компонент за предоставяне на качествена и достъпна здравна помощ. Управлението на здравната система в Европа ще продължи да инвестира и да преосмисля здравните системи, за да гарантира, че телемедицината и другите дигитални здравни технологии са подобрени и адаптирани към нововъзникващите разпоредби и постоянно променящото се търсене от страна на пациентите.

В синхрон със своята мисия за устойчива и ефективна здравна система, основана да данни и технологии, Клъстера реализира проект за изграждане на цялостен модел за внедряване на телемедицината в България, включително обучителна програма и застъпническа кампания.

Проектът се фокусира върху даването на препоръки и решения за развитието на нормативната рамка и прилагането на държавните политики, свързани с активното въвеждане на телемедицината в българското здравеопазване и си поставя три големи цели:

1. Подобряване на регулаторната рамка и нормативната уредба в сектора на здравеопазването с фокус върху телемедицината чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса

2. Повишаването на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса при създаването, мониторинга и въвеждане на телемедицината като метод за повишаване на достъпа и качеството на здравеопазването.

3. Постигане на механизъм за открито и отговорно създаване на политики и законодателство в сектора на здравеопазването относно телемедицината, насочено към нуждите и потребностите на пациентите.

Проектът реализира следните дейности:

✔️Дейност 1. Проучване и анализ на нормативната уредба и оценка на ползите и въздействието от внедряването на телемедицината, която ще бъде реализирана чрез: 1️⃣Проучване и анализ на действащата европейска и национална нормативна уредба в сферата на телемедицината; 2️⃣Изследване на ползите и ефектите от внедряването на телемедицината.

✅Свалете „Проучване и анализ на действащата европейска и национална нормативна уредба в сферата на телемедицината“

Свалете „Доклад от изследване на ползите и ефектите от внедряването на телемедицината в България“

✔️Дейност 2. Разработване на модел с препоръки за въвеждане на телемедицината в българското здравеопазване, чрез: 1️⃣Провеждане на 2 фокус групи за обсъждане на възможностите за интегриране на телемедицината в българското здравеопазване; 2️⃣Разработване на модел за въвеждане на телемедицината в българското здравеопазване

☑️Свалете „Модел за внедряване на телемедицината в българското здравеопазване“, съдържащ конкетни препеоръки

☑️Първи доклад от фокус група за обсъждане на възможностите за интегриране на телемедицината в българското здравеопазване

☑️Втори доклад от фокус група за обсъждане на възможностите за интегриране на телемедицината в българското здравеопазване

✔️Дейност 3. Застъпническа кампания за въвеждането на телемедицината в България чрез: 1️⃣Провеждане на семинар с представители на държавния, неправителствения, правителствения и здравния сектор по теми, свързани с телемедицината като част от дигиталното здравеопазване; 2️⃣Извършване на социологическо проучване за идентифициране на нуждите от обучение за развитие на умения по телемедицина сред студенти и лекари; 3️⃣Разработване на примерна обучителна програма по телемедицина за студенти по медицина и представянето й пред представители на МОН и медицинските университети в България.

☑️Свалете „Социологическо проучване за идентифициране на нуждите от обучение за развитие на умения по телемедицина сред студенти и лекари

☑️Свалете „Примерна обучителна програма по телемедицина за студенти по медицина“

✔️Дейност 4. Информационни дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на въвеждане на телемедицината в българското здравеопазване чрез: 1️⃣Провеждане на информационна кампания в социални медии за популяризиране на ползите от въвеждането на телемедицината; 2️⃣Провеждане на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта.

Като краен резултат от изпълнението на проекта е постигнато широко разбиране и подкрепа сред представителите на целевите групи относно конкретните нужди на здравеопазването, които се решават с въвеждането на телемедицината като метод за ефективно предоставяне на здравни услуги на населението.


Проект „Подобряване на политиките и нормативната рамка в сферата на телемедицината“ е финансиран от процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), Европейски Социален Фонд на Европейския съюз.

Стойност на проекта: обща стойност 59 940 лева, от които 50 949 лева европейско финансиране и 8 991 лева национално съфинансиране.

https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/03/Copy-of-Untitled-Design-3.png

Български Клъстер за дигитални решения иновации в здравеопазването, Новартис България и JA Bulgaria реализираха първия по рода си проект в МУ-София, който обхваща обучение по дигитализация, предприемачество и иновации.

Курсът стартира в края на 2019 като свободно-избираем и имаше за цел да повиши знанията на студентите по теми свързани с лидерство, предприемчивост и инициативност, като в същото време представи възможности за създаване на дигитални иновации в медицината. В рамките на лекциите са включени иновативни световни практики за развитие на иновации в медицината, както и добри практики от България.

За втория семестър на курса организаторите са подготвили теми, касаещи тенденциите и подходите в новите технологии и иновациите в здравеопазването и медицината, възможностите за дигитализация, оптимизация и автоматизация на процесии в сектора , създаването на условия за развиване на предприемаческо и критично мислене, както и решения, които улесняват лекарите в работния им процес на ежедневна база.

През 2020 година, курсът по иновации (дигитализация) и предприемачество продължава, като тази година предлагаме на вниманието на студентите серия от НЕ!лекции, които са представени чрез иновативен формат и се реализират изцяло онлайн за ДА!студенти. Наричаме го НЕ!курс и стартира през октомври, като ще продължи до края на учебната 2020/2021 учебна година.

ТЕМИТЕ, които ще разгледаме в рамките 2020/2021 учебна година са свързани с навлизането на дигитализацията в медицината, електронното здравеопазване, създаване на иновации в медицината, развитие на предприемчивост и иницитивност като начин на мислене при работа в големи болници, екипи и институции, развитие на ефективна комуникация с клиенти, иновативни болнични системи и други. Всички лекции, ще бъдат отворени за въпроси и поставяне на теми от интерес на студентите, като по различните теми имаме готовност да поканим лектори от бизнеса и от практиката, които да споделят своя опит и знания. Поканени са и студенти от други университети, които да се присъединят и да допринесат за развитието на НЕ!курса.

https://dhicluster.bg/wp-content/uploads/2020/03/Copy-of-Copy-of-Untitled-Design-2.png

Проектът Entrepreneurship Education NETwork (EE-Hub) в България и фокусът върху здравеопазването

Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването беше създаден в съвместната работа с EE-Hub. Здравната тема влезе в програмата на EE-Hub в България през 2017.

ЗАЩО EE-Hub работи в здравеопазването?

  • Да подкрепя образованието по предприемачество и изграждането капацитета за една устойчива и ефективна здравна система.

КАК EE-Hub подпомага постигането на тези цели в здравеопазването?

  • Позредством целенасочена работа с млади медицински специалисти, медицински научни дружества и академичната общност (не само от медицинските университети).
  • Посредством фокусиран обмен на идеи между експерти и постоянен диалог между заинтересованите страни.
  • Посредством изграждане капацитета на обществената администрация и развиването на бъдещи лидери.

КАКВО се очаква като резултат от работата на EE-Hub?

  • Създаване на предприемаческа екосистема в здравеопазването посредством постоянно споделяне на иновативни идеи и сътрудничество между заинтересованите страни от арзлични сектори.
  • Подкрепа за иновативните идеи в здравеопазването и тяхното превръщане в пилотни проекти.

Изграждане на икономика основана на знанието и създаване на условия за пробивни здравни иновации в България.

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.