Академичните среди могат да осветят пътя на иновациите в дигиталното здравеопазване -

март 15, 20230

Дигитализацията на здравеопазването е сложен и нееднозначен процес, включващ промяна, най-вече в мисленето на различните участници в здравната система. Здравните специалисти, подрастващите такива, технологичните компании,  обществото – нужно е всички те да вземат активно участие в изграждането на здравеопазването на бъдещето, така че системата да отговaря ефективно на нуждите на всички заинтересовани страни.

Важността от промяната в мисленето и възприятието спрямо дигитализацията на здравеопазването, насочва фокуса към здравните образователни институции, явяващи се основен източник на научни умове. Именно те са способни да  бъдат водеща страна в дигиталната трансформация на сектора, създавайки предимство на държавата чрез ефективно сътрудничество с  технологичния сектор за създаването на локални пробивни иновации, които да позиционират България като дестинация за иновативно дигитално здравеопазване.  Затова интегрирането на медицинските университети в процеса на изграждане на една стабилна дигитална здравна екосистема е ключов момент за развитието на средата и потенциала на държавата.

Част от този интеграционен процес е възможността на здравните професионалисти и учени да работят със специалисти от технологичната сфера, разработващи здравни решения. Пряката работа на медицинските образователни институции с технологичните бизнеси, води до ползотворни партньорства, осигуряващи достъп на настоящите и бъдещи учени в сферата до нови и устойчиви методи, спомагащи изграждането на релевантни на съвремието знания и компетентности. Toва от своя страна способства позиционирането на България на картата на Европа като страна със значима експертиза и принос за осъвременяването на здравеопазването.

„Системата на здравеопазването се нуждае от квалифицирани специалисти, които да получат качествено обучение. За целта, МУ-Плевен се стреми към постоянно повишаване на практически ориентираното обучение, въвеждане на интерактивни методи на обучение и развитие на университетската информационна и комуникационна инфраструктура,“ споделиха от Медицински университет – Плевен, който е част от новоприсъединилите се членове в Клъстера.

„Медицински университет – Пловдив разполага с модерна научноизследователска инфраструктура и няколко уникални за страната центъра. Много от дипломиралите се студенти продължават професионалното си развитие като преподаватели и учени в университета. Определящ фактор за избора им е лидерската позиция на МУ-Пловдив със статут на научноизследователски университет,“ добавиха от МУ-Пловдив.

Медицинските университети все повече осъзнават, че съвременните здравни проблеми не могат да бъдат разрешени  в лаборатория. Технологичните бизнеси, от своя страна, имат нужда от научна платформа, на която да базират своите решения. Тази взаимна нужда създава предпоставка за симбиоза между здравните образователни институции и технологичната индустрия, което води до лансиране на иновативни решения под формата на продукти и услуги, спомагащи разрастването на пазара за дигитални здравни решения и повишаващи потенциала на страната  за превръщането й в хъб за локални здравни иновации.

„Ние, от Българския клъстер за дигитални решения и иновации вярваме, че пресичането на академичната с дигиталната среда е сериозна предпоставка за създаването на експерти в различни сфери и под сфери, способни да създадат локални иновации, целящи дигитализиране на здравната система и стимулиране развитието на България в научен, социален и икономически план,“ споделя Мира Ганова, изпълнителен директор на Клъстера.

Поради тази причина, Клъстерът е повече от щастлив да съобщи, че едни от водещите медицински университети в страната – МУ-Плевен и МУ-Пловдив, станаха пълноправни членове в нашата организация.

МУ-Плевен и МУ-Пловдив са прекрасни примери за новатори на картата на висшето медицинско образование в страната и в Европа.

МУ-Плевен

За своята близо 50-годишна история Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се развива динамично, откроявайки се на картата на висшето медицинско образование у нас и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научноизследователски център, привличащ все повече български и чуждестранни студенти. Университетът провежда обучение по 14 специалности, по 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 5 професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности.

Приоритети в дейността на висшето училище са развитието на минимално инвазивната и роботизираната хирургия, телемедицината и 3D медицината, персонализираната медицина и биопринтирането. Приоритет на академичното ръководство е поддържане на устойчиво развитие чрез съвременна инфраструктура за високи научни постижения с практическа приложимост и трансфер на технологии и знание в обществото.

 

МУ-Пловдив

МУ-Пловдив е със статут на научноизследователски университет и е един от лидерите в научноизследователската дейност в България. Научноизследователският институт на МУ-Пловдив (НИМУ) работи в няколко приоритетни научни направления: молекулна и регенеративна медицина, 3D био принтиране, фармацевтични иновации за персонализираната медицина, транслационна невронаука, съвременни технологии в медицинската и денталната практика, здраве и качество на живот в зелена и устойчива околна среда и др. С приоритет са научно-приложните изследвания, чиито резултати имат практическа стойност за широката общественост и потенциал за пазарна реализация.

Университетът разполага с  отговарящ на световните стандарти Data Center, способстващ за осъществяването и разпространението на значими научни изследвания. Най-иновативната образователна структура в МУ-Пловдив е Медицинският Симулационен Тренировъчен Център, акредитиран от American College of Surgeons (ACS-AEI).

 

Във времена, в които информираните, навременни и ефективни решения имат все по-голямо значение в добавянето на стойност в сферата на здравните услуги и решения, ние от Клъстера сме повече от щастливи да поемем ролята на оркестратор в процеса на изграждане на взаимосвързана и устойчива здравна общност, чрез осигуряване на платформа, целяща да свърже и стимулира колаборация между здравни институции и  технологични компании, с цел създаване, имплементиране и разпространение на иновативни и устойчиви решения на локално и интернационално ниво

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

МестоположениеКъде да ни намерите?

DHI Cluster

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

DHI ClusterУправление

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Свържете се с насDHI Cluster социални мрежи

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.

© 2020 DHI Cluster. Всички права запазени.